strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
Wiosna w Bukownie (foto. Piotr Buk)
2024-06-23 Niedziela, Imieniny: Albina, Wandy, Zenona BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on X
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2024.03.25 - Podsumowanie inwestycyjne kadencji 2018-2023 Burmistrza Mirosława Gajdziszewskiego.

 

Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy Bukowna!

 

 

Mija kolejna kadencja władz samorządowych Już po raz czwarty miałem zaszczyt piastować zaszczytne stanowisko burmistrza naszego miasta i tak jak dotychczas na koniec każdej kadencji rozliczałem się z programu wyborczego realizowanego wespół z większością radnych Rady Miejskiej, tak i tym razem chcę Państwu złożyć krótkie sprawozdanie z realizacji programu, który zaproponowałem wraz z kandydatami do Rady Miejskiej z KWW Mirosława Gajdziszewskiego, a który to już jako burmistrz naszego miasta realizowałem w kadencji 2018-2023.

 

PROGRAM WYBORCZY KWW Mirosława Gajdziszewskiego na lata 2018-2023 prezentował się następująco:

 

1. Budowa bezkolizyjnego przejazdu nad torami PKP w ciągu ul. Kolejowa i ul. 1 Maja - W REALIZACJI.

 

Trwa budowa obiektu, która zgodnie z założeniami do końca roku powinna być ukończona. Zgodnie z umową inwestycja ma kosztować 46.666.666,00 zł. Pozyskane środki przez gminę na to zadanie to kwota 10.900.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład (RFPŁ): Program Inwestycji Strategicznych i 22.502.773,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Pozostałe środki pochodzą z emisji obligacji, które zostały zaplanowane do spłaty do 2035 r. 

 

 

2. Wprowadzenie systemu dopłat dla mieszkańców, którzy korzystają z proekologicznych źródeł systemów grzewczych (co i cw dostarczanych z ciepła sieciowego, gaz, energia elektryczna, olej opałowy itp). - NIESTETY TEGO PUNKTU NIE UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ.

 

3. Utrzymanie systemu dopłat dla mieszkańców do cen wody i ścieków - WYKONANO.

 

Do 2022 r. system był realizowany z budżetu miasta w pełnym zakresie, jednak od 2023 roku utrzymujemy dopłaty do kanalizacji sanitarnej.

 

4. Budowa stacji zlewnej ścieków komunalnych w Bukownie i wprowadzenie przy współpracy z PWiK Olkusz preferencyjnych stawek na usługi asenizacyjne - WYKONANO.

 

Stacja została wybudowana ze środków PWiK S.A w Olkuszu - wspólnej spółki czterech gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze, co ma wpływ na ceny odbioru nieczystości ciekłych dostarczanych na tę stację od naszych mieszkańców.

 

5. Zaadoptowanie budynku przy ul. Kolejowej 1 na potrzeby organizacji społecznych i Urzędu Miasta - WYKONANO.

 

 

Obiekt został wyremontowany i rozbudowany z udziałem środków z RFPŁ: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.165.000,00 zł i z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.000.000,00 zł. Obecnie trwają prace zagospodarowania i umeblowania pomieszczeń pod kątem ich przeznaczenia.
 

6. Poprawa komfortu życia mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych poprzez:

 

a) przebudowę i poprawę jakości ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej w otoczeniu budynków wielorodzinnych - WYKONANO.

 

Przy ul. Zwycięstwa, Wojska Polskiego, Wyzwolenia, powstały nowe chodniki, drogi dojazdowe, miejsca postojowe, przebudowana została strefa zieleni, zabudowane zostały nowe urządzenia małej architektury. Pozyskano środki na to zadanie w kwocie 1.671.764,07 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPOWM 2014-2020).

 

Podobny zakres inwestycyjny rozpoczęto w 2023 r. na osiedlu bloków przy ul. 1 Maja. Termin zakończenia to rok 2024. W budżecie miasta na ten cel zaplanowano 2.695.000,00 zł,

 

b) przebudowę targowiska miejskiego polegającej na budowie nowych kontenerowych punktów handlowych z częściowym zadaszeniem jego placu, modernizację tzw. „Pasażu” z zabudową ogniw fotowoltaicznych - WYKONANO.

 

 

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskano 979.999,02 zł.
 
7. Zwiększenie atrakcyjności oferty rekreacyjno – turystycznej i kulturalnej miasta poprzez :

 

a) poddanie modernizacji kolejnych obiektów MOSiR - WYKONANO.
Hala sportowa przeszła proces gruntownej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła, siedzisk i nawierzchni boiska, została doinwestowana siłownia, powstał segment odnowy biologicznej SPA, przebudowano oświetlenie zewnętrzne. Całość zadania opiewała na kwotę ok. 7.770.000,00 zł, z czego 2.627.438,21 zł stanowiły środki pozyskane z RPOWM 2014-2020, 

 


 
b) planowana przebudowę bieżni, zadaszenie i przebudowa trybuny zachodniej stadionu - NIE UDAŁO SIĘ.

 

Z uwagi na fakt, że ta inwestycja wymagała wielomilionowych nakładów próbowaliśmy pozyskać zewnętrzne środki finansowe. Bezskutecznie.

 

c) przywrócenie funkcji wypoczynkowo – rekreacyjnej wokół zbiornika "Leśny Dwór" - W REALIZACJI.

 

Pomimo wyłączenia pomp głównego odwadniania kopalń ZGH „Bolesław” i związanego z tym całkowitego braku dopływu wód kopalnianych do Baby, udało się zmodernizować dotychczasowe ujęcie wody w okolicy elektrowni na tej rzece, które utrzymuje wodę w zbiorniku na niezbędnym poziomie. Jesienią 2023 r. złożyliśmy wniosek na kwotę 9.474.467,26 zł na zagospodarowanie tego terenu w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027. Termin rozstrzygnięcia na wiosnę 2024 r.

 

d) budowę ścieżki rowerowej Bukowno – Zalew „Sosina” - W REALIZACJI.

 

Na nasz wniosek i dzięki naszej determinacji Zarząd Powiatu Olkuskiego na czele ze Starostą Bogumiłem Sobczykiem i Wicestarostą Pauliną Polak, aplikował o fundusze zewnętrzne na remont drogi do Jaworzna wraz ze ścieżką rowerową, na które ostatecznie uzyskaliśmy 98.000.000,00 zł z RFPŁ: Program Inwestycji Strategicznych. Obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie przetargu. Niezwłocznie po wyłonieniu wykonawcy rozpocznie się realizacja zadania.

 

e) kontynuacja modernizacji budynku MOK wraz z otoczeniem w Podlesiu - WYKONANO w części dot. budynku.

 

 

Na ten cel pozyskano środki w wysokości 374.827,51 zł z RPOWM 2014-2020,

 

f) przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły w Borze Biskupim wraz z otoczeniem i przywróceniem działalności MOK w/w obiekcie - WYKONANO.

 

Całość inwestycji została zrealizowana za kwotę 2.568.462,00 zł, z czego 1.000.000,00 zł stanowiły środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

 

 

8. Dalsza poprawa stanu nawierzchni dróg oraz budowa parkingów i chodników - WYKONANO w szczególności poprzez:

 

a) przebudowę łącznika od ul. Borowskiej do ul. Mostowej. Z Funduszu Dróg Samorządowych na to zadanie pozyskano 1.257.460,00 zł,

 

 

b) budowę ul. Olkuskiej. Z RFPŁ: Program Inwestycji Strategicznych otrzymaliśmy na to zadanie 4.275.000,00 zł,

 

c) budowę łącznika ul. Wygiełza - Cmentarz Komunalny. Z budżetu miasta przeznaczyliśmy na to zadanie 210.000,00 zł,

 

d) remont nawierzchni ul. Parkowej. Prace opiewały na kwotę 111.660,00 zł, z czego 53.471,00 zł stanowiło dofinansowanie z RFRD,

 

e) przebudowę ul. Ogrodowej - Na zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie 913.531,00 zł z RFRD,

 

f) przebudowę ul. Niepodległości (droga do Przedszkola Publicznego). Było to możliwe dzięki środkom pozyskanym z RFRD w wysokości 680.838,00 zł,

 

 

g) przebudowę ul. Ks. Zelka. Na zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z RFRD. Wyniosło 1.323.455,00 zł,

 

h) przebudowa drogi, chodników i parkingów przy ul Kościuszki. Pozyskane środki z RFRD stanowiły kwotę 521.970,00 zł,

 

i) przebudowę ul. Zwycięstwa. Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 260.000,00 zł z Funduszu przeciwdziałania COVID-19,

 

j) przebudowę ul. Wiśniowej. Z RFRD pozyskaliśmy 524.153,00 zł,

 

k) remont ul Mostowej wraz z mostem nad Sztołą. Z RFRD przeznaczono na ten cel 212.549,00 zł,

 

l) przebudowę chodnika wraz z barierkami przy ul. Spacerowej. Pozyskano 347.953,00 zł z RFRD,

 

ł) budowę łącznika ul. Leśna ze Szkolną. - zadanie w trakcie realizacji. Na ten cel pozyskano 720.375,00 zł z RFRD. 

 

9. Wzrost poziomu stanu bezpieczeństwa publicznego. WYKONANO poprzez:

 

a) rozbudowę sieci monitoringu miejskiego oraz punktów oświetlenia ulicznego i parkowego. W mieście pojawiły się trzy przejścia interaktywne, dobudowano 16 kamer monitoringu miejskiego i wymieniono 6 na bardziej zaawansowane technicznie, pozyskane środki na ten cel to kwota 100.000,00zł z Programu „Razem bezpieczniej”,

 

 

b) doposażenie jednostki OSP w niezbędny sprzęt ratujący życie.

 

Zakupiono : 
 

- średni samochód pożarniczy dla potrzeb OSP Bukowno Miasto przy dofinansowaniu 388.000,00 zł z RFIL i Urzędu Małopolskiego,
 
- pojazd specjalny wraz z wyposażeniem dla OSP BÓR za kwotę 336.666,69 zł przy dofinansowaniu 261 440,00 zł
 

- auto z drabiną dla OSP Bukowno Stare za kwotę 220.000,00 zł,

 

Dofinansowano zakup lekkiego terenowego pojazdu rozpoznawczo-gaśniczego w kwocie 50.000,00 zł dla OSP Bukowno Stare,

 

 

c) zabudowanie 6 szt. mierników prędkości samochodów w najbardziej niebezpiecznych rejonach miasta. Pozyskane środki na te zadania to kwota 79 829,59 zł Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

10. Zwiększenie udziału mieszkańców w decydowaniu o kierunkach wydatków budżetowych - WYKONANO.

 

Częste spotkania z mieszkańcami naszego miasta, m.in. podczas różnego typu wydarzeń, sprzyjały wymianie zdań i owocowały przyjmowaniem cennych uwag, szczególnie w zakresie inwestycji. Dzięki temu w kolejnych latach mogliśmy je uwzględniać, zabezpieczając odpowiednie środki w budżecie miasta.

 

11. Aktywna walka ze zjawiskami smogu i ograniczenie niskiej emisji w gminie poprzez: edukację społeczeństwa na temat szkodliwości spalania złej jakości paliw i śmieci; promocję proekologicznych nośników energii; realizację postanowień gminnego programu gospodarki niskoemisyjnej; uruchamianie systemów dopłat do wymiany źródeł z dostępnych programów pomocowych zewnętrznych i uruchamianie własnych programów gminnych. Działanie te WYKONANO, ale część z nich jest nadal prowadzona, np. monitoring i kontrola rodzaju paliw spalanych w paleniskach domowych,

 

12. Uruchomienie programu dopłat dla osób fizycznych zamieszkałych poza obszarem aglomeracji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych szamb - WYKONANO.

 

 

Ustalono dopłatę 70 % kosztów zakupu i montażu szczelnego zbiornika bezodpływowego (nie więcej niż 2.500,00 zł) i dopłatę 80 % kosztów zakupu i montażu oczyszczalni przydomowej (nie więcej niż 12.000,00 zł). Dopłaty dotyczą wyłącznie mieszkańców ulic i osiedli, gdzie brak jest zbiorczej kanalizacji sanitarnej lub jest ona ekonomicznie nieuzasadniona.

 

 Szanowni Państwo ! 

 

W tak skróconym wydaniu przedstawiłem realizację programu wyborczego, który uzyskał akceptację większości wyborców naszego miasta, czego przejawem był po raz czwarty wybór mojej osoby na stanowisko burmistrza miasta. Nadmienię również, że kierunki rozwoju miasta i cele inwestycji w mieście oraz innych zadań kulturalnych, zdrowotnych, bezpieczeństwa i społecznych przez ostatnich 18 lat, kiedy byłem burmistrzem Bukowna były wynikiem wielu konsultacji z Państwem tych formalnych i tych nieformalnych na różnego rodzaju okolicznościowych spotkaniach.

 

Należy zaznaczyć, że w kolejnych kadencjach radni Rady Miejskiej w Bukownie akceptowali zaproponowane zadania i inwestycje wynikające nie tylko z programu wyborczego, ale te zgłaszane przez Mieszkańców na bieżąco, decydujące o kierunku rozwoju miasta przyjmując je w corocznych budżetach. Uważam, że przez te lata miasto bardzo się rozwinęło, zmieniło swój wygląd, wyremontowano większość dróg, chodników i parkingów, powstała olbrzymia liczba miejsc postojowych szczególnie wokół bloków przy ul. Zwycięstwa i Wyzwolenia (obecnie powstają przy blokach przy ul. 1 Maja), mnóstwo zieleńców z rabatkami kwiatowymi.

 

Na to wszystko miasto w ostatnim czasie zainwestowało ponad sto milionów zł, a o determinacji władz miasta w pozyskiwaniu środków zewnętrznych mówi sama kwota ok. 60.000.000,00 zł (tylko w tej kadencji).

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

Przedstawiony stopień realizacji programu oraz działań poza programowych pozostawiam Państwu pod ocenę.

 

Burmistrz Miasta Bukowno
Mirosław Gajdziszewski


Drukuj

Wybory Samorzadowe 2024

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Podatki Lokalne 2024

ZAPŁAĆ Podatki Lokalne ONLINE

Jakosc powietrza w Bukownie
 
Zimowe utrzymanie drog i chodnikow

EKODORADCA - Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
Kryta plywalnia zaprasza...

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
Alkohol! Otwórz się na pomoc
DOTACJE DO OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH I SZCZELNYCH SZAMB

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Zrodel Ciepla

Program - Czyste Powietrze
Program - Cieple Mieszkanie
Program Priorytetowy Moj Prad 5.0
Program - JAWOR 2

DOTACJE Ogrzej się z TAURONEM

EnMS ZWROT ZA PIEC

Wymien zrodlo ciepla i zyskaj dofinansowanie od PGNiG Obrot Detaliczny!

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Plan dystrybucji jodku potasu - DZIAŁANIA PREWENCYJNE

POMOC UKRAINIE

Srodki finansowe dla osob pomagajacym obywatelom Ukrainy

Bezplatna pomoc psychologiczna dla uchodzcow z Ukrainy w Bukownie

Basen MOSiR zaprasza...


 
Badania ankietowe

Płatnoœci
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

REJESTR DZIALALNOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH OD WŁASCIEILI NIERUCHOMOSCI Z TERENU MIASTA BUKOWNO
WYKAZ PODMIOTOW POSIADAJACYCH ZEZWOLENIE BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO SWIADCZACYCH USLUGI OPROZNIANIA ZBIORNIKOW BEZODPLYWOWYCH ORAZ OSADNIKOW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW I TRANSPORTU NIECZYSTOSCI
DNI BUKOWNA 2023

WOSP - XXIII FINAŁ
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO

Biuletyn Informacji Publicznej


Odwiedzin: 3762616

Hotspot Bukowno
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTubehttps://www.traditionrolex.com/15