strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
Wiosna w Bukownie (foto. Piotr Buk)
2024-06-23 Niedziela, Imieniny: Albina, Wandy, Zenona BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on X
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna RODO

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  Burmistrz Miasta Bukowna, ul. Kolejowa 16,
  32-332 Bukowno tel. 32 626 18 20
   
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Anetę Nędza, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@umbukowno.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
   
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji zadań określonych przepisami prawa zgodnie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
    
 4. Pani­/Pana dane oso­bowe będą prze­twa­rzane przez okres wynikający z przepisów prawa i instrukcji kancelaryjnej. Dane prze­twa­rzane w opar­ciu o wyra­żoną zgodę będą prze­twa­rzane do czasu jej wyco­fa­nia, jed­nak nie dłu­żej niż przez czas nie­zbędny do realizacji zadania.
   
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
   
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)
   
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora,
  • operatorom pocztowym i kurierom,
  • bankom w zakresie realizacji płatności,
  • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług niezbędnych do wykonania umowy lub świadczenia usługi,
  • organom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
    
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
   
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne.
   


 

Klauzula informacyjna - Sesja Rady Miejskiej.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bukowno, ul. Kolejowa 16, 32 – 332 Bukowno tel. 32 626 18 20.
 2. Został powołany Inspektor Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iod@umbukowno.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w celu: przeprowadzenia procedur związanych z zadaniami publicznymi nałożonymi na organy (posiedzenia komisji i sesje Rady Miasta Bukowno) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. oraz ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6.09.2001 r.
 4. Pani/Pana dane będą udostępniane w serwisie Youtube.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dania 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji zadań publicznych nałożonych na organy i jednostki pomocnicze gminy.
 10. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym nie będzie wobec nich profilowania.

 


  

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych).

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest: Burmistrz Miasta Bukowno, mający siedzibę w Bukownie (32-332) przy ul. Kolejowej 16.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 • Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 • Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
 • Z administratorem – Burmistrzem Miasta Bukowno można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@umbukowno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

 • Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 • Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 • Administrator – Burmistrz miasta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani /Pan skontaktować poprzez e – mail: iod@umbukowno.pl.
  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • wydania Pani/Panu dowodu osobistego.
 • unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:
  • zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,
  • zmiany danych zawartych w dowodzie,
  • upływu terminu ważności dowodu,
  • utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.
 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

 

ODBIORCY DANYCH
W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.


PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

 • organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,
 • ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

 

 


 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska).

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bukownie, mający siedzibę w Bukownie (32-332) przy ul Kolejowej 16.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 • Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 • Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
 • Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Bukownie można się skontaktować pod adresem usc@umbukowno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

 • Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 • Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 • Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bukownie wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@umbukowno.pl.
  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • sporządzenia aktu urodzenia dziecka
 • sporządzenia aktu małżeństwa
 • sporządzenia aktu zgonu
 • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa
 • przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia
 • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
 • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion
 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym
 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego
 • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą
 • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
 • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego
 • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą
 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach
 • realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.
 • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie
 • wydania dokumentów z akt zbiorowych
 • zameldowania
 • nadania numeru PESEL.

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

 

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

 

ODBIORCY DANYCH
Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.

 

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

 

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

 1. 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;
 2. 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

 • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;
 • kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

 


 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności).

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest: Burmistrz Miasta Bukowno, mający siedzibę w Bukownie (32-332) przy ul. Kolejowej 16.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 • Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 • Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
 • Z administratorem – Burmistrzem Miasta Bukowno można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@umbukowno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

 • Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 • Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 • Administrator – Burmistrz miasta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani  /Pan skontaktować poprzez e – mail: iod@umbukowno.pl.
  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • zarejestrowania w związku z:
  • nadaniem lub zmianą numeru PESEL,
  • zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,
  • zmianą obywatelstwa,
  • wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,
  • zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
 • rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
  • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
  • wymeldowaniu się  z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
  • zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
 • usunięcia niezgodności w danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

 

ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.

 

 


 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Rejestrze Danych Kontaktowych.

 

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27, odpowiadający za funkcjonowanie rejestru danych kontaktowych (RDK).

 

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem można skontaktować się:

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem email
iod@mc.gov.pl, lub listownie kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w zakresie działania Ministra Cyfryzacji.

 

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu ułatwienia niżej wymienionym podmiotom kontaktu w związku z usługami i zadaniami publicznymi realizowanymi na Pani/Pana rzecz.

 

Do podmiotów uprawnionych do wykorzystywania Pani/Pana danych należą:

 • organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, jednostki samorządu terytorialnego;
 • jednostki budżetowe i samorządy zakłady budżetowe;
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
 • Zakłady Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych;
 • uczelnie;
 • podmioty, o których mowa w art. 19c ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeżeli zawarły porozumienie z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;
 • organy wyborcze;
 • Polski Czerwony Krzyż − w zakresie danych osób poszukiwanych lub poszukujących − kontaktu z osobami fizycznymi w związku z usługami realizowanymi na rzecz tych osób.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolnie wyrażona zgoda, o której mowa w art. 20k ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, osoby, której dane dotyczą.

 

 

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
Odbiorcą Pani/Pana danych przetwarzanych w RDK jest Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, 02-305 Warszawa świadczący usługi technicznego utrzymania RDK i jego rozwoju w imieniu Ministra Cyfryzacji oraz udzielający pomocy użytkownikom w zakresie niezbędnym dla realizacji tych zadań.

 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych w rejestrze danych kontaktowych;
 • samodzielnego ich usunięcia przez Panią/Pana, przy użyciu usługi online udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji;
 • usunięcia ich za pośrednictwem organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne posiadającego dostęp do rejestru danych kontaktowych, na wniosek złożony osobiście przez Panią/Pana w siedzibie tego organu lub podmiotu;
 • przekazania przez rejestr PESEL do rejestru danych kontaktowych informacji o zgonie osoby fizycznej, której dane dotyczą.

 

W przypadku zmiany numeru PESEL, imienia lub nazwiska dotychczasowe Pani/Pana dane, usuwane są automatycznie z rejestru danych kontaktowych po upływie 4 miesięcy od daty zmiany tych danych w rejestrze PESEL.

 

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wglądu do dotyczących Pani/Pana danych, zgromadzonych w rejestrze danych kontaktowych, po uprzednim uwierzytelnieniu, w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • aktualizowania danych w zakresie  adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego: samodzielnie przy użyciu usługi online udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji lub za pośrednictwem organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne posiadającego dostęp do rejestru danych kontaktowych, na wniosek złożony osobiście w siedzibie tego organu lub podmiotu przez osobę, której dane dotyczą;
 • usuwania danych: samodzielnie przy użyciu usługi online udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji lub za pośrednictwem organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, posiadającego dostęp do rejestru danych kontaktowych, na wniosek złożony osobiście w siedzibie tego organu lub podmiotu przez osobę, której dane dotyczą.

 

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego wg miejsca zamieszkania organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.

 

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne ale  niezbędne do dokonania wpisu w RDK/ przystąpienia do RDK i ułatwienia uprawnionym organom kontaktu z Panią/Panem w celu szybszego załatwienia spraw Pani/Pana dotyczących.

 

 


 

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny Miasta Bukowno

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bukowno, ul. Kolejowa 16 32 – 332 Bukowno.
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail iod@umbukowno.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system monitoringu wizyjnego Miasta Bukowno przetwarzane będą w celu ograniczenia występowania zachowań karalnych wobec Pani/Pana i innych osób, znajdujących się w obszarze monitorowanym oraz w celu ograniczenia zjawisk wandalizmu i innych karalnych zachowań w stosunku do dóbr i mienia Miasta Bukowno. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO, ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym.
 4. Monitoring wizyjny Miasta Bukowno obejmuje wybrane obszary terenu Miasta Bukowno. Informacja o lokalizacji kamer monitoringu wizyjnego dostępna jest tutaj.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 14 dni.
 7. W przypadku, kiedy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin o którym mowa w pkt. 6 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. Posiada Pani/Pan dostępu do treści swoich danych, prawo żądania usunięcia swoich danych, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

 


 

Informacja RODO dotycząca fanpage-a Miasta Bukowno na portalu Facebook.

 

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage-a jest Burmistrz Bukowna. Adres Urzędu Miejskiego w Bukownie: ul. Kolejowa 16, 32 – 332 Bukowno tel. 32 626 18 20.

II.  Informacje ogólne:

 • Działanie naszego fanpage-a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.
 • Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
 • Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
 • Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
 • Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage-a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.
 • Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy:
  Facebook Inc., 1601 S. California Ave,
  Palo Alto, CA 94304, USA
  https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.


III. Cel i zakres przetwarzanych danych, podstawa prawna:

 1. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
  • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony "Lubię to" lub "Obserwuj",
  • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage-u.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Miasto Bukowno na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu gminy, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), co stanowi prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa
  z art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 3. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:
  • podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
  • dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;
  • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
  • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage - użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;
  • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger
  • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage-a dostępne za pomocą funkcji "Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany
   i przetworzony w chwili otwarcia fanpage-a.

 

IV. Odbiorcy danych:

W zakresie fanpage-a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage-a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

 

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom –  czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT dla fanpage-a;
 • podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

 

V. Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:

 • informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania;
 • w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
 • Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage-a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata,
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 

VII. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.

 


  

Informacja RODO dotycząca fanpage’a miastobukowno na portalu społecznościowym Instagram.

 

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage’a jest Burmistrz Miasta Bukowno, ul. Kolejowa 16, 32 – 332 Bukowno, tel. 032 626 18 20.

II. Informacje ogólne:

 • Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Instagram. Serwis Instagram jest jednym z produktów Facebooka dostarczanych przez spółkę Facebook Ireland Limited. Regulamin stanowi umowę pomiędzy użytkownikiem, a Facebook Ireland Limited.
 • Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
 • Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
 • Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.
 • Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: pod adresem: https://help.instagram.com.

III. Cel i zakres przetwarzanych danych, podstawa prawna:

 1. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
  • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony "Lubię to" lub "Obserwuj",
  • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage pod nazwą miastobukowno na portalu społecznościowym Instagram na warunkach oraz na zasadach określonych przez Instagram. i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu gminy, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Instagram (komentarze, wiadomości), co stanowi prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 3. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:
  • podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Instagram,
  • dane opublikowane przez Państwa na profilu Instagram
  • zdjęcie profilowe;
  • informacje, które dostarczają Państwo na swój temat Administratorowi (poprzez wysyłanie wiadomości prywatnej, reakcji na posty, treść dodanych komentarzy lub opublikowane zdjęcia)
  • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji "Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym "plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

 

IV. Odbiorcy danych:

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom – czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT dla fanpage’a;
 • inni Użytkownicy portalu Instagram (biorąc pod uwagę fakt, że informacje o osobach obserwujących fanpage’a, polubienia, jak również treści komentarzy, posty oraz inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne);
  * podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • właścicielowi portalu społecznościowego Instagram na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Instagram dostępnych pod adresem https://help.instagram.com.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

 

 

V. Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:

 • informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania;
 • w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji "Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata,
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
  a) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie
  https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
  c) telefonicznie: (22) 531 03 00.

 

VII. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.

 


 

Informacja RODO dotycząca fanpage’a UMBukowno w serwisie Twitter


I. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage’a jest Burmistrz Miasta Bukowno, ul. Kolejowa 16, 32 – 332 Bukowno tel. 032 626 18 20.

II.  Informacje ogólne:

 • Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Twitter.
 • Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Twitter.
 • Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
 • Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
 • Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Twitter.
 • Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07 Irlandia).

 

III. Cel i zakres przetwarzanych danych, podstawa prawna:

 1. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
  • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony "Lubię to" lub "Obserwuj",
  • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage pod nazwą UMBukowno na portalu społecznościowym Twitter na warunkach oraz na zasadach określonych przez Twitter i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu gminy, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Twitter (komentarze, chat, wiadomości), co stanowi prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 3. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:
  • podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Twitter,
  • dane opublikowane przez Państwa na profilu Twitter;
  • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji "Twitter Insights" udostępnionej przez Twitter stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Twitter, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym "plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Twitterze, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

 

IV. Odbiorcy danych:

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom – czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT dla fanpage’a;
 • podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • właścicielowi portalu społecznościowego Twitter na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Twitter dostępnych pod adresem https://twitter.com/privacy.

 

V. Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:

 • informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania;
 • w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Twitter Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Twitter wynoszący 2 lata,
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 

VII. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.

 

 


 

 

Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з присвоєнням номера PESEL та веденням міністром з питань інформатизації реєстру громадян України

 

 

Попри те, що Україна перебуває за межами Європейської економічної зони (EOG) та Загальний регламент щодо захисту даних (RODO) не застосовується, польські та європейські правила щодо захисту персональних даних поширюються на кожну особу, яка перетинає польський кордон.

 

Ознайомтеся з Інформаційною клаузулою, в якій  ви знайдете інформацію про те, які персональні дані громадян України будуть оброблятися у зв’язку з присвоєнням номера PESEL та реєстрацією в реєстрі громадян України (правова підстава: Закон про допомогу громадянам України у зв’язку з збройним  конфліктом на території цієї країни  від)

 

Що таке номер PESEL
Це одинадцятизначний цифровий символ, який однозначно ідентифікує фізичну особу. Номер PESEL включає:

 • дату народження,
 • порядковий номер,
 • позначення статі,
 • контрольний номер.

Цей номер ідентифікує фізичну особу, наприклад, в інформаційних системах: охорони здоров’я, страхування та освіти.

 

Що таке реєстр громадян України
Це реєстр, який ведеться  міністром, відповідальним за інформатизацію. У ньому зареєстровані громадяни України:

 • які в'їхали на територію Республіки Польщі безпосередньо з території України у зв'язку з військовими  діями, що ведуться на території іншої з цих країн,
 • яким на підставі заяви присвоєно номер PESEL.

 

Хто є адміністратором даних
Адміністраторами є:

 1. Війт, бурмістр  чи мер міста Bukowno, ul Kolejowa 16, 32-332 Bukowno - в сфері реєстрації даних у реєстрі PESEL
 2. Міністр оцифрування, з місцезнаходженням  у Варшаві (00-583) за адресою  Алея Уяздовське (Al. Ujazdowskie) 1/3:
  • відповідає за надання номера PESEL, а також ведення та розвиток реєстру PESEL,
  • веде реєстр громадян України, яким присвоєно номер PESEL.
 3. Міністр внутрішніх справ та адміністрації, з місцезнаходженням у Варшаві (02-591) за адресою  вулиця Стефана Баторего, 5 (Stefana Batorego), відповідає за формування єдиних правил поведінки в країні в межах реєстрації населення.

 

Контакт з адміністратором

З адміністратором – війтом, бурмістром чи мером міста можна зв’язатися письмово за адресою місцезнаходження адміністратора.

З адміністратором – Міністром оцифрування Ви можете зв’язатися:

 • електронною поштою: sekretariat.dzs@mc.gov.pl,
 • письмово за адресою місцезнаходження адміністратора: Ал. Уяздовське 1/3 (Al. Ujazdowskie), 00-583 Варшава,
 • за адресою для кореспонденції: вулиця  Крулевська, 27 (Królewska), 00-060 Варшава.

З адміністратором - Міністром внутрішніх справ та адміністрації можна зв'язатися:

 • електронною поштою: iod@mswia.gov.pl,
 • за допомогою  контактної форми,
 • письмово за адресою місцезнаходження адміністратора: вулиця Стефана Баторего 5, (Stefana Batorego), 02-591 Варшава.

Контакт з інспектор із захисту даних

 1. Адміністратор – війт, бурмістр  чи мер міста призначив інспектора із захисту даних, з яким можна зв’язатися за допомогою iod@umbukowno.pl
 2. Адміністратор – Міністр оцифрування призначив інспектора із захисту даних, з яким Ви можете зв’язатися з усіх питань, пов’язаних з обробкою персональних даних:
  • письмово за адресою: вулиця Крулевська, 27 (Królewska), 00-060 Варшава,
  • за допомогою електронної пошти: iod@mc.gov.pl.
 3. Адміністратор - Міністр внутрішніх справ та адміністрації призначив інспектора із захисту даних, з яким можна зв'язатися:
  • письмово за адресою: вулиця Стефана Баторего, 5 (Stefana Batorego), 02-591 Варшава,
  • за допомогою електронної пошти за адресою: iod@mswia.gov.pl.

 

З усіх питань, пов’язаних з обробкою персональних даних та реалізацією прав, пов’язаних з обробкою даних, які входять до сфери його діяльності, ви можете звертатися до кожного із вищезазначених інспекторів із захисту даних.

 

 

Мета обробки та правова підстава
Метою обробки даних війтом, бурмістром чи мером міста є:

 • внесення ваших даних до реєстру PESEL,
 • надання доступу до них в межах цього реєстру.

Метою обробки даних Міністром оцифрування є:

 • ведення та розвиток реєстру PESEL,
 • ведення реєстру громадян України, яким присвоєно номер PESEL,
 • надання доступу до них в межах цього реєстру.

 

Метою обробки даних міністром внутрішніх справ та адміністрації є:

 • нагляд за веденням реєстрації  населення на території Республіки Польща. Правова підстава: юридичний обов'язок, покладений на адміністратора у зв'язку з конкретним положенням Закону.

 

 

Одержувачі даних

Одержувачами даних, зібраними у реєстрі PESEL, є:

 1. Центральний центр інформаційних технологій - на підставі доручення Міністра оцифрування;
 2. Суб'єкти:
  • служби; органи державного управління; суди та прокуратура; судові пристави; організаційні підрозділи держави та місцевого самоврядування та інші суб'єкти - в обсязі, необхідному для виконання громадських завдань;
  • особи та організаційні підрозділи, якщо вони виявляють у цьому юридичну зацікавленість;
  • особи та організаційні підрозділи, якщо вони виявляють фактичну  зацікавленість в отриманні даних, за умови вашої згоди;
  • організаційні підрозділи з метою дослідження, статистики, дослідження громадської думки, якщо дані після використання будуть змінені цими підрозділами таким чином, що неможливо буде ідентифікувати  особу, якої ці дані стосуються;
  • особи та організаційні підрозділи, якщо вони доведуть, що дані будуть використані для перевірки адресних даних  та/або даних про смерть;
  • суб'єкти, відповідальні за систему електронної ідентифікації, а також  ті, що видають засоби електронної ідентифікації в системі електронної ідентифікації - з метою видачі засобу електронної ідентифікації (тобто інструмента, за допомогою якого можна підтвердити свою особу в Інтернеті);
  • кваліфіковані постачальники довірчих послуг, які надають послуги кваліфікованого електронного підпису, внесені до реєстру.

Дані, зазначеним вище суб’єктам надають:

 • війт, бурмістр  чи мер міста,
 • Міністр оцифрування,
 • Міністр внутрішніх справ та адміністрації,

 

відповідно до їх власності.

 

Персональні дані, зібрані в реєстрі громадян України, доступні:

 • Поліції,
 • Прикордонній службі,
 • Агентстві внутрішньої безпеки,
 • Агентстві розвідки,
 • Службі військової контррозвідки,
 • Службі військової розвідки,
 • Центральному антикорупційному бюро,
 • Державній службі охорони,
 • Управлінню у справах іноземців,
 • міністру з питань праці,
 • міністру у справах сім'ї,
 • закладові соціального страхування,
 • органові, уповноваженому видавати сімейні виплати.

 

Як довго будуть зберігатися дані
Дані з реєстру PESEL, а також з реєстру громадян України видалятися не будуть.

 

Ваші права
Ви маєте право:

 • доступ до ваших даних та даних осіб, над якими ви маєте законну опіку (наприклад, дітей),
 • вимагати їх виправлення.

 

Право подавати скарги до контролюючого органу
Ви маєте право подати скаргу до Голови Управління захисту персональних даних: вулиця Ставкі 2, (Stawki), 00-193 Варшава.

 

Джерело походження персональних даних
Дані до реєстру PESEL вноситься органом ґміни.
Дані до реєстру громадян України вносяться органом гміни.

 

Зобов'язання надати дані
Надання даних є обов’язком, що випливає із закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.

 

 


Drukuj

Wybory Samorzadowe 2024

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Podatki Lokalne 2024

ZAPŁAĆ Podatki Lokalne ONLINE

Jakosc powietrza w Bukownie
 
Zimowe utrzymanie drog i chodnikow

EKODORADCA - Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
Kryta plywalnia zaprasza...

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
Alkohol! Otwórz się na pomoc
DOTACJE DO OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH I SZCZELNYCH SZAMB

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Zrodel Ciepla

Program - Czyste Powietrze
Program - Cieple Mieszkanie
Program Priorytetowy Moj Prad 5.0
Program - JAWOR 2

DOTACJE Ogrzej się z TAURONEM

EnMS ZWROT ZA PIEC

Wymien zrodlo ciepla i zyskaj dofinansowanie od PGNiG Obrot Detaliczny!

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Plan dystrybucji jodku potasu - DZIAŁANIA PREWENCYJNE

POMOC UKRAINIE

Srodki finansowe dla osob pomagajacym obywatelom Ukrainy

Bezplatna pomoc psychologiczna dla uchodzcow z Ukrainy w Bukownie

Basen MOSiR zaprasza...


 
Badania ankietowe

Płatnoœci
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

REJESTR DZIALALNOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH OD WŁASCIEILI NIERUCHOMOSCI Z TERENU MIASTA BUKOWNO
WYKAZ PODMIOTOW POSIADAJACYCH ZEZWOLENIE BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO SWIADCZACYCH USLUGI OPROZNIANIA ZBIORNIKOW BEZODPLYWOWYCH ORAZ OSADNIKOW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW I TRANSPORTU NIECZYSTOSCI
DNI BUKOWNA 2023

WOSP - XXIII FINAŁ
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO

Biuletyn Informacji Publicznej


Odwiedzin: 3762615

Hotspot Bukowno
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTubehttps://www.traditionrolex.com/15