strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
Wiosna w Bukownie (foto. Piotr Buk)
2024-06-23 Niedziela, Imieniny: Albina, Wandy, Zenona BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on X
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Regulamin targowiska stałego "Mój Rynek" w Bukownie.

Załącznik do Uchwały Nr XV/84/2019
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

 

Regulamin targowiska stałego

"Mój Rynek" w Bukownie

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z targowiska stałego "Mój Rynek" w Bukownie.

 

POŁOŻENIE I WYPOSAŻENIE TARGOWISKA

 

§ 1. 1. Ogólnodostępne, całoroczne targowisko "Mój Rynek" położone jest przy ul. Zwycięstwa w Bukownie na działkach o numerach i powierzchniach:

277/130 o powierzchni 1779 m2,

277/131 o powierzchni 1912 m2 ,

277/132 o powierzchni 163 m2,

277/45 o powierzchni 586 m2

i o łącznej powierzchni 4 440 m2.

2. Ogólna powierzchnia handlowa targowiska określonego w ust. 1 wynosi 1434 m2.

 

§ 2. Targowisko obejmuje:

1. Wydzielone stanowiska do handlu pod zadaszeniem o pow. 490 m2  w ilości 42 szt.

 

2. Dwa pawilony handlowo-usługowe z lokalami o numerach i powierzchniach:

1) W pawilonie handlowo-usługowym Nr 1:

a) lokal nr 1 o powierzchni 15,41 m2
b) lokal nr 2 o powierzchni 31,63 m2
c) lokal nr 3 o powierzchni 15,49 m2
d) lokal nr 4 o powierzchni 15,51 m2
e) lokal Nr 5 o powierzchni 31,63 m2
f) lokal nr 6 o powierzchni 15,41 m2
g) pomieszczenie administracyjne zarządzającego targowiskiem wraz z aneksem socjalnym i toaletą o powierzchni 15,47 m2
h) sanitariaty ogólnodostępne o powierzchni 14,24 m2

2) W pawilonie handlowo-usługowym Nr 2:

a) lokal nr 1 o powierzchni 35,44 m2
b) lokal nr 2 o powierzchni 17,23 m2
c) lokal nr 3 o powierzchni 17,14 m2
d) lokal nr 4 o powierzchni 53,10 m2
e) lokal nr 5 o powierzchni 17,14 m2
f) lokal nr 6 o powierzchni 17,23 m2
g) lokal nr 7 o powierzchni 35,44 m2

3) Budynek handlowy z wynajętymi lokalami użytkowymi.

3. Odpowiednio oznakowane miejsca w południowej części targowiska o powierzchni 210 m2 z przeznaczeniem do sprzedaży bezpośredniej pod handel z samochodów.

 

4. Odpowiednio oznakowane właściwymi znakami drogowymi ciągi komunikacyjne.

 

5. Trawniki na gruncie rodzimym.

 

ZASADY OGÓLNE

 

§ 3. 1. Właścicielem targowiska „Mój Rynek” jest Gmina Bukowno.

 

2. Targowisko jest zarządzane przez zarządcę w imieniu Gminy Bukowno, na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 4. Handel na targowisku odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

 

§ 5. 1. Targowisko jest czynne w poniedziałki i środy od godz. 6.30 do godz.12.00, a w pozostałe dni tygodnia (oprócz niedziel i świąt) od godz. 6.30 do godz. 14.00.

 

2. Godziny zakończenia sprzedaży określone w ust. 1, oznaczają, że kupujący są obowiązani do tych godzin opuścić teren targowiska.

 

3. Zasady określone w ust. 1 i ust. 2 nie dotyczą imprez okazjonalnych oraz najmu lokali w pawilonach handlowo-usługowych określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a-f, pkt 2 oraz budynku handlowego określonego w § 2 ust. 3.

 

§ 6. 1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, w tym rolnicy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na podstawie opłaty targowej w postaci pokwitowania wg wzoru ustalonego przez zarządzającego targowiskiem uiszczonej w dniu sprzedaży lub na podstawie umowy najmu.

 

2. Uprawnionym do pobierania opłaty targowej jest zarządzający targowiskiem, wyznaczony odrębnymi przepisami, jako inkasent.

 

3. Rolnikiem, o którym mowa w ust.1 jest rolnik w rozumieniu § 4 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.07.2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji kultury i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

4. Na potrzeby Regulaminu targowiska ustala się, że dokumentami potwierdzającymi status rolnika są łącznie przedłożone zarządzającemu targowiskiem oświadczenie osoby, że posiada status rolnika – wg wzoru oświadczenia przekazanego przez zarządzającego targowiskiem wraz z zaświadczeniem właściwej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającym objęcie tej osoby ubezpieczeniem społecznym rolników lub zaświadczeniem właściwej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, potwierdzającym złożenie przez tę osobę wniosku o dopłaty bezpośrednie dla rolników.

 

5. Ważność zaświadczeń, o których mowa w ust. 4 ustala się na okres 1 roku od daty ich wydania.

 

6. Zarządzający targowiskiem jest uprawniony do weryfikacji statusu rolnika.

 

7. Na targowisku mogą być organizowane imprezy okazjonalne.

 

WYZNACZANIE MIEJSC HANDLOWYCH

 

§ 7. Wszystkie stanowiska do handlu określone w § 2 ust. 1 i ust. 3 oraz lokale w pawilonach handlowousługowych określone w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a-f i pkt 2 są wyraźnie i trwale oznakowane numerami
porządkowymi.

 

§ 8. Stanowiska do handlu są udostępniane przez pracownika zarządzającego placem targowym.

 

§ 9. 1. Lokale w pawilonach handlowo-usługowych określone w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a-f i pkt 2 udostępniane są na odrębnych zasadach z uwzględnieniem warunków i zasad niniejszego regulaminu.

 

2. Lokale użytkowe w budynku handlowym określonym w § 2 ust. 2 pkt 3 wynajmowane są na podstawie przepisów Uchwały Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych nie stanowiących przedmiotu odrębnej własności opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 19 lipca 2012 r. pod poz. 3514 ze zmianami: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 7108 z dnia 9 grudnia 2013 r., poz. 4189 z dnia 26 czerwca 2017 r., poz. 7764 z dnia 16 listopada 2018 r.

 

PROWADZENIE HANDLU

 

§ 10. 1. Targowisko przeznaczone jest w pierwszej kolejności pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych przez rolników określonych w § 6 ust. 3, w tym na oznakowanej powierzchni 190 m2 pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, co stanowi 13,25% powierzchni handlowej.

 

2. Zajmowanie stanowisk do handlu odbywa się wg wskazówek i za zgodą pracownika zarządzającego targowiskiem.

 

3. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą produktów rolno-spożywczych dopuszcza się możliwość zagospodarowania miejsc pod sprzedaż pozostałych towarów.

 

4. Czynności związane z dostawą i usunięciem towarów na potrzeby sprzedających na terenie targowiska powinny być dokonane w ciągu pół godziny przed i po czasie określonym w § 5 ust. 1.

 

5. Zabrania się ustawiania towarów na ciągach komunikacyjnych, miejscach wyznaczonych do parkowania i trawnikach na gruncie rodzimym.

 

6. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyłączeniem:

1) nafty, benzyny, spirytusu, smarów,
2) środków farmakologicznych, materiałów medycznych,
3) broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych,
4) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu oraz papierów wartościowych,
5) grzybów świeżych i suszonych nie posiadających atestów określonych przez odrębne przepisy,
6) zwierząt,
7) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy.

§ 11. 1. W związku z uzyskaniem przez Gminę Bukowno wsparcia finansowego na przebudowę targowiska z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w okresie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności końcowej koszt wynajmu powierzchni handlowej targowiska przez rolników będzie 25 % niższy od kosztu wynajmu przez inne podmioty.

 

2. Szczegółowe zasady wynajmu powierzchni handlowej, o której mowa w ust. 1 dla rolników oraz pozostałych uprawnionych określonych § 6 ust. 1 ustala Burmistrz Miasta Bukowno i podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

3. Przez powierzchnię handlową, o której mowa w ust. 1 rozumie się powierzchnię pawilonów handlowousługowych z lokali określonymi w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a-f i pkt 2.

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 

§ 12. 1. Sprzedający, kupujący oraz inne osoby korzystające z targowiska powinny wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym osobom w sprzedaży i zakupie.

 

2. Wszystkie towary mogą być wystawione przez sprzedających tylko w granicach zajętego i opłaconego placu bądź obiektu, z którego prowadzona jest sprzedaż.

 

3. Towary mogą być wystawione do sprzedaży tak, aby nie przesłaniały widoku sąsiednich stanowisk do handlu lub obiektów, z których prowadzona jest sprzedaż.

 

4. Prowadzący handel określeni w § 6 ust. 1 zobowiązani są do zachowania dowodów opłaty targowej do chwili opuszczenia targowiska i ich okazania na żądanie osób uprawnionych.

 

§ 13. Na targowisku zabrania się:

1) wprowadzania psów ( nie dotyczy psów przewodników),
2) prowadzenia gier hazardowych i losowych,
3) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów,
4) samowolnej zmiany usytuowania stanowiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz zmiany i zamiany miejsca sprzedaży, a także odstępowania miejsca sprzedaży osobom trzecim,
5) pozostawiania przenośnych lub przewoźnych straganów, po godzinach otwarcia targowiska.

 

§ 14. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:

1) przestrzegania Regulaminu targowiska,
2) utrzymania porządku i czystości miejsc, na których prowadzą sprzedaż, a po zakończeniu sprzedaży zebrania i usunięcia odpadów w miejsca wyznaczone na terenie targowiska przystosowane do tych celów.

 

§ 15. Zarządzający targowiskiem nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na targowisku przez sprzedających lub kupujących.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 16. Kontrolę bezpośrednią nad przestrzeganiem zasad ustalonych niniejszym Regulaminem sprawuje zarządzający targowiskiem.

 

§ 17. Książkę kontroli przechowuje i udostępnia na żądanie zainteresowanych pracownik zarządzającego targowiskiem.

 

§ 18. Skargi w sprawie funkcjonowania targowiska przyjmowane są przez zarządzającego targowiskiem.

 

§ 19. Zmiany Regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.

 

 

 


 

Załącznik do Uchwały Nr LV/323/2022
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 1 lutego 2022 r.

 

Regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

 

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska "Mój Rynek" położonego przy ul. Zwycięstwa w Bukownie na działkach nr ew. 277/130, 277/131, 277/132, 277/45.

 

2. Właścicielem targowiska jest Gmina Bukowno, a Zarządcą w imieniu Gminy jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie.
 

3. Targowisko jest czynne w piątki i soboty od godz. 6:30 do godziny 14:00.
 

4. Regulamin dotyczy wyłącznie handlu w piątki i soboty zwolnionego od opłaty targowej dokonywanego przez rolników i ich domowników w rozumieniu ustawy.
 

5. Na targowisku, o którym mowa w § 1 uchwały – bez opłaty targowej mogą być sprzedawane w piątki i soboty wyłącznie produkty rolne lub spożywcze, o których mowa w § 1 uchwały oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym rolników dokonujących sprzedaży.

 

§ 2. 1 Handel o którym mowa w uchwale może odbywać się na stanowiskach strefy oznakowanej o powierzchni 190 m2 pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, co stanowi 13,25% powierzchni handlowej – stoły pod zadaszeniem.

 

2. Spośród istniejących stanowisk rezerwuje się do sprzedaży, o której mowa w uchwale, do 30 % stanowisk.

 

3. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą produktów rolno-spożywczych dopuszcza się możliwość zagospodarowania miejsc pod sprzedaż pozostałych towarów.

 

§ 3. Sprzedaż może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu z zachowaniem linii "krańcowych" stanowisk i ciągów komunikacyjnych.

 

§ 4. 1. Uprawnienie do prowadzenia handlu na targowisku są rolnicy i ich domownicy.

 

2. Uprawnieni są zobowiązani w szczególności do:

 

1) posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających status rolnika w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zgodnie z § 5 nin. regulaminu lub status ich domownika w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.10.2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników
i domowników;

 

2) posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 

3) przestrzegania regulaminu targowiska;

 

4) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowy.

 

§ 5. Ustala się, że dokumentami potwierdzającym status rolnika są łącznie przedłożone zarządzającemu targowiskiem oświadczenie osoby, że posiada status rolnika - wg wzoru oświadczenia przekazanego przez zarządzającego targowiskiem wraz z zaświadczeniem właściwej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającym objęcie tej osoby ubezpieczeniem społecznym rolników lub zaświadczeniem właściwej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, potwierdzającym złożenie przez tę osobę wniosku o dopłaty bezpośrednio dla rolników.

 

§ 6. Rolnicy oraz ich domownicy przebywający na targowisku powinni wykonywać swoje czynności handlowe w taki sposób, aby nie przeszkadzać i nie zagrażać innym w sprzedaży i zakupie towarów.

 

§ 7. 1. Sprzedający mają obowiązek zapewnić w czasie sprzedaży utrzymanie czystości i estetycznego wyglądu miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż.

 

2. Po zakończeniu sprzedaży miejsce handlu winno być pozostawione w stanie czystym i uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte do przeznaczonych na ten cel pojemników, ustawionych na terenie targowiska.

 

§ 8. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte z targowiska.

 

 Drukuj

Wybory Samorzadowe 2024

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Podatki Lokalne 2024

ZAPŁAĆ Podatki Lokalne ONLINE

Jakosc powietrza w Bukownie
 
Zimowe utrzymanie drog i chodnikow

EKODORADCA - Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
Kryta plywalnia zaprasza...

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
Alkohol! Otwórz się na pomoc
DOTACJE DO OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH I SZCZELNYCH SZAMB

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Zrodel Ciepla

Program - Czyste Powietrze
Program - Cieple Mieszkanie
Program Priorytetowy Moj Prad 5.0
Program - JAWOR 2

DOTACJE Ogrzej się z TAURONEM

EnMS ZWROT ZA PIEC

Wymien zrodlo ciepla i zyskaj dofinansowanie od PGNiG Obrot Detaliczny!

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Plan dystrybucji jodku potasu - DZIAŁANIA PREWENCYJNE

POMOC UKRAINIE

Srodki finansowe dla osob pomagajacym obywatelom Ukrainy

Bezplatna pomoc psychologiczna dla uchodzcow z Ukrainy w Bukownie

Basen MOSiR zaprasza...


 
Badania ankietowe

Płatnoœci
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

REJESTR DZIALALNOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH OD WŁASCIEILI NIERUCHOMOSCI Z TERENU MIASTA BUKOWNO
WYKAZ PODMIOTOW POSIADAJACYCH ZEZWOLENIE BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO SWIADCZACYCH USLUGI OPROZNIANIA ZBIORNIKOW BEZODPLYWOWYCH ORAZ OSADNIKOW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW I TRANSPORTU NIECZYSTOSCI
DNI BUKOWNA 2023

WOSP - XXIII FINAŁ
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO

Biuletyn Informacji Publicznej


Odwiedzin: 3762616

Hotspot Bukowno
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTubehttps://www.traditionrolex.com/15